ISO 27001 Standart Maddeleri

0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
3 Tanımlar ve terimler
4 Kuruluşun Yapısı
4.1 Kuruluşu ve yapısını anlama
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak
4.3 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamının belirlenmesi
4.4 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
5 Liderlik
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Politika
5.3 Görev, sorumluluk ve yetki
6 Planlama
6.1 Risklere ve Fırsatlara Yönelik Eylemler
6.2 Bilgi Güvenliği Hedefleri ve Planlama
7 Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yetkinlik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Bilgi
8 Operasyon
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.2 Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi
8.3 Bilgi güvenliği risk işleme
9 Performans değerlendirme
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.2 İç denetim
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
10 İyileştirme
10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.2 Sürekli iyileştirme
Ek A Kontrol amaçları ve kontroller

Başvuru Formu