Belgelendirme Hizmetlerimiz

Yönetim sistemlerinde Belgelendirme giderek artan bir hızla önem kazanmış, uluslararası ticarette, pazarlamada kullanılan materyaller

içerisinde de birinci öncelikli konular arasındaki yerini almıştır. İki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belge ve sertifikalar önemli rol oynamaktadır. Bu tür faaliyetler yürütürken çalışacağınız firmayı tercih etmede o firmanın profesyonelliği ve hizmet kalitesi çok büyük önem taşımaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi: ISO 9001:2015 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi: ISO 14001:2015 Belgesi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim sistemi modelidir.

ISO 22000:2015 Gıda Yönetimi Sistemi : ISO 22000:2015 Belgesi Bir gıda zincirinde ham madde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında tehlike analizleri yaparak, kontrol noktalarını belirleyen ve herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her kuruluşa uygulanabilen, gıda güvenliği sistemi.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: OHSAS 18001:2007 Belgesi İş yerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmaları yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

Entegre Yönetim Sistemleri: Ürün – Hizmet kalitesine ve müşterilerine karşı duyarlılıklarını ve verdikleri büyük önemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulayarak ortaya koyan işletmeler , çevreye ve çalışanlarına olan duyarlılıkları ve verdikleri büyük önemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini , gıda üreticilerinin gıda güvenliğine verdikleri önem ve duyarlılıkları için ise / ISO 22000 Gıda Güvenliği uygulayarak Yönetimi Sistemini kurup uygulayarak ve nihayetinde belgelendirene göstermektedir.

Entegre Yönetim Sistemleri; yukarıda sayılan standartlara ait yönetim sistemlerinin ortak noktaları için ortak kullanılabilecek bir dokümantasyon sistemi kurularak tek çatı altında toplandığı bir sistemler bütünüdür. ASB olarak bu tarz entegre sistem kurarak talepte bulunan işletmelerin denetimlerini uygun bir denetim ekibi oluşturarak entegre olarak denetim gerçekleştirmekte ve şartların olumlu olması halinde ise belgelendirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir. Koruma bir takım fiziksel ve sistemsel önlemlerin yanında bireylerin bilgi güvenliğine ilişkin tehdit ve risklerden, kurum bilgi güvenlik politika veya kurallarından haberdar olması, bu tehditlere nasıl karşı koyabileceği, olası riskleri mümkün olabilecek en düşük risk düzeyinde nasıl tutabileceği konusunda bilgilenmesiyle mümkün olabilir.

Bilgi güvenliği; iş devamlılığı, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesi, firmaların yapı taşları sayılan kaynakların her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün korunması amaçlarını taşır. İş dünyasında vazgeçilmez hale gelen bilgi güvenliği konusunda tüm dünya tarafından kabul görmüş standartlara uygun bir yapı sunmaktadır. 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kavramının ve bağlı olduğu standartların doğru anlaşılması bu yapının sağlayacağı faydayı önemli ölçüde arttıracaktır.

Başvuru Formu