2005 yılında yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Yükseköğretim kurumları içinde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu bir kuruldur.
Bu kurulun üye sayısı ve üyeleri, ilgili yükseköğretim kurumunun senatosu tarafından belirlenir. Kurul başkan dahil, en az dokuz en fazla on sekiz kişiden oluşur. Kurul üyeleri arasında; en az bir rektör yardımcısı, bir dekan, bir enstitü müdürü, bir yüksekokul müdürü, bir meslek yüksekokulu müdürü, bir araştırma merkezi müdürü ile yükseköğretim kurumunun genel sekreteri ve öğrenci konseyi temsilcisi bulunur.

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Başkanı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun başkanlığını, ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyesi rektör yardımcısı yapar.
a) İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,

b) İlgili yükseköğretim kurumunda “iç değerlendirme” çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

c) İlgili yükseköğretim kurumunun “dış değerlendirme” yaptırması durumunda gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

ç) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak,

d) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili yükseköğretim kurumunu akademik birimlerine duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

e) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

Başvuru Formu