Yüksek öğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Komisyonu (YÖDEK), Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında, yükseköğretim kurumlarının akademik
değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sistematik bir şekilde
yürütebilmeleri için gerekli süreçleri ve performans göstergelerini tanımlamıştır.
Belirlenen süreçler şu şekilde listelenebilir.
A) Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite
Geliştirme Süreci
B) Stratejik Planlama Süreci
C) Kurumsal Değerlendirme Süreci
D) Periyodik İyileştirme ve İzleme Süreci
Belirlenen süreçler; sürecin genel tanımı, sahibi, girdileri, çıktıları ve eylemleri
dikkate alarak açıklanmıştır. Genel olarak süreçlerin tanımları ve kısa özetleri
aşağıda verilmiştir.
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Süreci
YÖDEK tarafından geliştirilen Yükseköğretim Kurumlarında Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci, Yükseköğretim Kurulu tarafından
hazırlanacak olan ulusal stratejik plana ve Yükseköğretim Kurumlarında Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğine dayanmaktadır. Yükseköğretim
kurumlarının bünyelerinde oluşturdukları Akademik Değerlendirme ve Kalite
Geliştirme Kurulları (ADEK), yükseköğretim kurumlarının üst kurulları (senato ve
yükseköğretim kurumu yönetim kurulu) tarafından onaylanmış olan stratejik plan
kapsamında (stratejik amaç ve hedefleri ile performans göstergeleri
doğrultusunda) gerekli ekipleri oluşturarak veya gerekli değerlendiriciler ile
görüşerek öz veya dış değerlendirmeleri yaptırır. Değerlendiricilerden gelen
değerlendirme raporları ışığında ADEK Kurulları ilgili yükseköğretim kurumunun
akademik değerlendirme ve kalite geliştirme raporunu hazırlar ve yükseköğretim
kurumunun üst kurullarına gönderir. Üst kurullar raporu onaylayarak YÖDEK’e
gönderir. YÖDEK Yükseköğretim kurumlarından gelen raporları dikkate alarak
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu
oluşturarak Yükseköğretim Kurulu’na sunar. Bu süreç her yıl YÖDEK tarafından
belirlenen prensipler ışığında tekrarlanır. Bu süreç akademik değerlendirme ve
kalite geliştirme süreçlerinin tamamını kapsayacak ve çalışmalarda bütünlük
oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Başvuru Formu