Ohsas 18001:2007 Standardına Geçiş

OHSAS 18001:1999 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının revize edilmiş hali, OHSAS 18001:2007 olarak 01.07.2007 tarihinden yayınlandı. Standart için geçiş süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

ASB, 01.01.2009 tarihinden itibaren OHSAS 18001:1999 standardında denetim yapmayacaktır. Bu tarihten sonra, düzenlenmesi gereken tetkikler OHSAS 18001:2007 standardında olacaktır. Tetkikler için sistemlerin revize edilmesi, uygulamaların yeni standarda göre yapılması gerekmektedir.

OHSAS 18001:2007 ile ilgili değişiklikler

Standart, ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 ile daha uyumlu bir yapıya getirilmiştir. OHSAS 18001:2007 standardı ile OHSAS 18001:1999 rehberi arasındaki farklılıklar aşağıda özetlenmiştir.

Standardın terimler ve tanımlar kısmında değişen ve yeni eklenen tanımlar görülüyor. Değişiklikler arasında en dikkati çekenler aşağıda sıralanmıştır:
– OHSAS 18001:1999’da yer alan kaza tanımı olay tanımı altına alınarak kapsamından “zarar ve diğer kayıplar” kısmı çıkarılmıştır. Kaza tanımı yalnızca yaralanma, hastalık ve ölümü kapsamaktadır. »»

– Tehlike tanımından mala ve işyeri çevresine zarar çıkarılmıştır.

– Hastalık tanımı eklenmiştir. Yapılan iş sonucu ve/veya işle ilgili durumlardan kaynaklı fiziksel ve zihinsel tanımlanabilir ters durumlar hastalık olarak tanımlanmıştır. Stres, depresyon, obsesif kompülsif vb hastalıklar bu tanımın içine girer.

– “Tolere edilebilir risk” tanımı “Kabul edilebilir risk” şeklinde değişmiştir.

– “işyeri” tanımı yapılmıştır. Kuruluşun kontrolü altında işle ilgili faaliyetlerin yapıldığı fiziksel yer. Buna dahil olan yerlere örnek olarak seyahat araçları verilmiş. (Otomobil, tren, uçak, gemi v.b.)

Politikanın, İSİG hedeflerini belirlemek ve gözden geçirmek için dayanak olduğu vurgulanıyor. Yine politikanın, kişisel İSİG yükümlülüklerinin bilincinde olabilmeleri için Kuruluşun kontrolü altında çalışan tüm personele iletilmesi gerektiği belirtiliyor.

Tehlike tanımlama ve risk değerlendirmenin aşağıdaki konuları da dikkate alması gerektiği vurgulanmaktadır:
– insan davranışları, yeteneği ve diğer insani faktörler

– İşyeri dışından kaynaklanan ancak kuruluşun kontrolü altındaki işyerindeki çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek tehlikeler

– Kuruluşun kontrolü altındaki işle ilgili faaliyetler sonucu oluşan işyeri çevresindeki tehlikeler (Standartta bu tehlikelerin çevre boyutu olarak değerlendirmenin daha uygun olabileceği belirtiliyor)

– Kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan altyapı, ekipman ve malzemeler

– Kuruluşun faaliyetleri veya malzemelerle ilgili değişiklikleri veya planlanan değişiklikler

– Geçici değişiklikler de dahil İSİG yönetim sistemi ile ilgili değişiklikler ve bunların operasyonlar, prosesler ile faaliyetler üzerine etkileri

– Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili uygulanabilir yasal yükümlülükler

– İş alanlarının, proseslerin, donanımın, makine/ekipmanın, operasyonel prosedürlerin ve iş organizasyonunun, bunların insan yeteneklerine adaptasyonuna dahil tasarımı,

Kuruluşun tehlike tanımlama ve risk değerlendirme metodu:

– kapsamı, doğası ve zamanlaması açısından reaktif olmaktan çok proaktif olmayı garanti altına almalıdır.

– Riskin tanımlanmasını, önceliklendirilmesini ve dokümante edilmesini, uygun olduğunda kontrol uygulamalarını sağlamalıdır.

Değişikliklerin yönetimi için standart bu değişikliğin gerçekleştirilmesi öncesinde değişiklikle ortaya çıkabilecek İSİG tehlikelerinin tanımlanmasını ve riskin belirlenmesini istemektedir.

Standartta, kontrolleri belirlerken veya mevcut kontrollerde değişiklik yaparken, aşağıdaki hiyerarşi dikkate alınarak riskin azaltılması beklenmektedir:

  • Elimine etme
  • Yerine koyma
  • Mühendislik kontrolleri
  • İşaretleme/uyarılar ve/veya idari kontroller
  • Kişisel koruyucu ekipmanlar

Kuruluşun uymak durumunda olduğu yasal ve diğer gereklilikler, İSİG yönetim sistemini kurarken, uygularken ve sürdürürken dikkate alınmalıdır. Bu konuda OHSAS 18001:2007 standardın, yasal ve diğer gereklilikler hakkında ilgili bilgileri Kuruluşun kontrolü altında çalışan personele ve diğer ilgili taraflara iletmesini isteniyor.

OHSAS 18001:2007 Standardında “Hedefler ve Program (lar)” başlığı OHSAS 18001:1999 rehberindeki “hedefler” ile “İSG yönetim programları” başlıklarını kapsamaktadır. Hedeflerin, yaralanma ve hastalıkların önlenmesi, yasal ve diğer gerekliliklere uyum ile sürekli iyileştirme taahhütlerini içeren İSİG politikası ile uyumlu olması istenmektedir.

Bir diğer değişiklik ise OHSAS 18001:2007 4.4.1 Kaynaklar, roller, sorumluluklar, mesuliyetler ve yetkiler maddesi kapsamında “Üst yönetim, İSİS ve İSİG yönetim sistemi konusunda en büyük sorumluğu almalıdır” diyerek yönetimin sorumluluğunun altının çizilmesidir. Ayrıca atanan üst yönetimin kimliğinin kuruluşun kontrolü altında çalışan tüm personel tarafından bulunabilir olması gerekliliği belirtilmektedir.

Kuruluş, işyerindeki personelin kuruluşun uygun İSİG gerekliliklerine bağlılıkları da dahil kontrollerindeki İSİG unsurları için sorumluluk almasını garanti altına almalıdır.

OHSAS 18001:2007 standardının 4.4.2 Eğitim, bilinç ve yetkinlik maddesinde kuruluşun kontrolü altında çalışan tüm personelin kapsanacağı belirtilmektedir.

OHSAS 18001:2007 standardının 4.4.2 “Danışma ve iletişim” maddesi kapsamı genişletilmiş “İletişim, Katılım ve Danışma” olarak değiştirilmiştir. Standardın bu başlığı altında “İletişim” ve “Katılım ve Danışma” alt başlıkları oluşturulmuştur.

Standartta “İletişim” başlığı altında, İSİG tehlikeleri ve İSİG yönetim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakileri içeren bir prosedür bekleniyor:
– kuruluşun çeşitli kademe ve fonksiyonları arasında iç iletişim
– taşeronlar ve işyerindeki diğer ziyaretçilerle iletişim
– dış ilgili taraflardan gelen taleplerin kabulü, dokümante edilmesi ve yanıtlanması

Standartta ”Katılım ve Danışma” başlığı altında, Kuruluşun aşağıdakileri içeren bir prosedür oluşturması, uygulaması ve sürdürmesi istenmektedir:
a) İşçilerin katılımı
– tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve kontrollerin belirlenmesine katılım
– olay araştırmaya katılım
– İSİG politikasının oluşturulması ve hedeflerin oluşturulması ve gözden geçirmesine katılım
– Kendi sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek değişikliklerde görüşlerinin alınması
– İSİG konularında temsil edilmeleri
b) Taşeronların, İSİG durumlarını etkileyebilecek değişikliklerde yönlendirilmesi

Kuruluşun, uygun olduğunda, ilgili dış tarafların ilgili İSİG konularında bilgilendirilmesini garanti altına almalıdır.

Standardın “Dokümantasyon” maddesinde sistemde ihtiyaç duyulan dokümanlar belirtilmiştir.Standardın “Dokümanların kontrolü” maddesinde doküman kontrolünün ana prensipleri sıralanmıştır. Bu iki konuda Standart ISO 9001 ve ISO 14001 ile paralel hale getirilmiştir. Dokümanlar karmaşıklık seviyesi, tehlike, risk ile uygun, etkinlik ve verimlilik için en az seviyede olmalıdır.

“İşletme (operayonel) kontrolü” başlığı altında, işyerindeki ziyaretçi ve taşeronların kontrollerinin altı çizilmiştir.

“Performans ölçümü ve izleme” başlığı altında kontrollerin etkinliğinin ölçülmesi konusu özellikle belirtilmiştir.

OHSAS 18001:2007 standardına ISO 14001 standardı paralelinde 4.5.2 Uygunluğun değerlendirilmesi maddesi eklenmiştir. Bu maddede, kuruluşun yasal ve diğer gerekliliklere uyumunu periyodik olarak değerlendirmesi istenmektedir.

OHSAS 18001:2007 Madde 4.5.3 Olay araştırma, uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyetler olarak değişmiştir. Bu madde altında iki alt başlık oluşturulmuştur: “Olayların araştırılması” ve “uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyetler”.

Kuruluşun olayları kayıt altına almak, araştırmak ve analiz etmek için bir prosedür oluşturması, uygulaması ve sürdürmesi istenmektedir. Bu prosedürün aşağıdakileri sağlaması beklenmektedir:
– altta yatan İSİG eksikliklerini ve olayın oluşmasına sebep olan veya katkıda bulunan diğer faktörleri belirlemek
– düzeltici faaliyet ihtiyacını belirlemek
– önleyici faaliyet fırsatları belirlemek
– sürekli iyileşme için fırsatları belirlemek
– araştırma sonuçlarını paylaşmak
Olay araştırmalarının vaktinde yapılması özellikle standartta belirtilmiş bir konudur.

Standardın dikkati çeken bir diğer değişikliği ise Yönetimin gözden geçirmesi maddesindedir. Bu maddede ISO 9001 ve ISO 14001’e paralel olarak yönetimin gözden geçirme girdileri ve çıktıları listelenmiştir.

Başvuru Formu