Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ |

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

ASB Uluslararası Belgelendirme Gözetim Denetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (“ASB Belgelendirme” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinç ve farkındalıkla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz, Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Tatlısu Mah. Akif İnan Sok. Sevim Residence No: 16 Kat:6 D: 13 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 678411 sicil numarası ile kayıtlı, 0860452573 vergi kimlik numaralı ASB Belgelendirme tarafından aşağıda izah edildiği surette ve ilgili yasal mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Akreditasyon ve bakanlık yetki süreçlerinin ifa edilmesi
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan özel ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,
 • Müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Ürün ve / veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
 • Çalışan idaresi ve yönetimi,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması,
 • Etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve / veya hukuki taleplerin takibi,
 • İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi,
 • İş sağlığı ve / veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve / veya icrası,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimizin teşviklerden faydalanabilmesinin sağlanması,
 • Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve / veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç ya da amaçlarla,
 • İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
 • Şirketimizin amacına uygun olarak gözetim ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmeti alan tarafa sertifikasyon hizmetlerinin verilmesi.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlar dahilinde ve gerekli olması halinde iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), çalışanlarımıza (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişiler ve diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve / veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları da alınmak suretiyle sözlü, yazılı ve / veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını beyan ederiz.

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Veri Sahibi sıfatıyla şirketimiz ASB Belgelendirme’ye başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel yetkiyi havi vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad – soyad, imza, T.C. kimlik no, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ASB Belgelendirme tarafından reddedilebilecektir. Haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ıslak imzalı şekilde Şirketimizin adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda mobil imzanızla / güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra şirketimizin asbbelgelendirme@hs01.kep.tr şeklindeki KEP adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 1. Şirketimiz Tarafından Toplanan Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve sonrasında Kanun’un 7. maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

ASB Uluslararası Belgelendirme

Gözetim Denetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

 

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİ

Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla işlenerek Aydınlatma Metni’nde yer aldığı üzere Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş’ye, yurtdışında mukim Daimler AG’ye ve Mercedes-Benz AG’ye aktarılmasını onaylıyor musunuz?

 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin yetkili servisi olduğu Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. (“MBO”)’nun Mercedes-Benz ve Smart markalı araçlarına Şirketimiz tarafından satış sonrası hizmetler ve/veya her türlü servis ihtiyacına yönelik müdahalesini usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, bu çerçevede yetkili servis çalışanlarına çeşitli sistemler üzerinden yetki verilmesi, ilgili işlemin yetkili kişi tarafından gerçekleştirildiğinin tespitinin sağlanması,
 • Bu kapsamda, MBO yetkili servisi olan Şirketimiz içerisinde, Mercedes-Benz ve Smart markalı araçlara ilişkin servis işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli yazılım ve/veya uygulamaların yetkili kişiler tarafından kullanımının sağlandığının ispatının sağlanması,
 • Mercedes-Benz ve Smart markalı araçlara ilişkin servis işlemlerinin eksiksiz ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması.

Evet                             Hayır

Ad – Soyad:

İmza:

 

Başvuru Formu