ISO 9001:2015

Sanayi ve teknoloji başta olmak üzere baş döndürücü bir hızla yaşanan gelişmeler ülkeleri ve şirketleri kıyasıya bir rekabete ve yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiş durumdadır. Bu baş döndürücü gelişmeler ve rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve büyümek müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanma oranına göre gerçekleşebilecektir. Bu ise ancak, işletmelerde, malzeme satın alma aşamasından başlayarak pazarlama ,tasarım, üretim , Kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar yayılan bütün aşamaları kapsayan ve stabil kalmadan verimliliği artırarak sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulanmasıyla sağlanabilecektir.

ISO International Organization for Standardization’un kısaltmasıdır ; uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu Kalite yönetimi başta olmak üzere standartları simgeleyecek şekilde standart numarasından önce kullanılır.

Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlanmış ve o tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası bir standart ve kılavuz haline gelmiştir.

ISO 9001 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini , sürdürebileceğini ve geliştirilebileceğini formülize etmektedir.

ISO 9000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğini ve bu sistemin bağımsız bir kuruluş tarafından sürekli olarak kontrol edildiğinin bir güvencesini belirler ve ortaya koyar .

ISO 9001 Belgesi, etkin Kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

 ISO9001:2015 ISO 9001 Belgesinin kullanımı; ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından talep edilmektedir. Bu belge çoğu zaman yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayabilecektir. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.Uzun vadeli sonuçlar için ise bu sistemin işletmenizde etkin olarak uygulanması ve işletme içinde de maliyetlerin düşürülmesi vb konulardaki etkilerini görmenizle mümkün olabilecektir.

ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.
ISO 9000: Kuruluşların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik konular başta olmak üzere olarak Kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.( belgelendirmeye esas teşkil eden standartların yanında klavuz standartlarında bulunduğu bir bütün )

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve Belgelendirme denetimine esas teşkil eden standarttır. Ayrıca verilen belgenin adıdır.

ISO 9001 Standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar planlanarak yapılmakta ve yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO9001:2000 versiyonu).

TS EN ISO 9000:2000 Serisi

TS EN ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;

1. TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar,Terimler
3. TS EN ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistem-Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
4. TS EN ISO 19011:2004 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 9001:2015 Maddelerinin Yapısı

1. Kapsam
2. Bilgi Referansları
3. Terimler ve Tanımlar.
4. Kalite Yönetim Sistemi .
5. Yönetim Sorumluluğu.
6. Kaynak Yönetimi.
7. Ürün Gerçekleştirme.
8. Ölçme, Analiz ve İyileşme.

4,5,6,7,8 Maddeler zorunlu şartlardır.

Başvuru Formu