Sağlıkta Kalite ve ISO 9001

Ülkemizde de ve dünyada sağlık hizmetlerinde kalite her geçen gün daha fazla önem verilen bir durumdadır.İnsan hakları evrensel beyannamesi ve dünya sağlık örgütü -WHO- tarafından en temel unsurları ortaya konan sağlık sektöründe kaliteye yönelik standartlarda çıtanın yükselmesi bütün insanlık için son derece önemlidir.Bu anlamda Sağlık Bakanlığının da birçok yasal düzenlemesini bu çerçeveye oturttuğu ve sağlıklı yaşam hakkının korunmasına yönelik bütün taraflarla ilgili titiz çalışmalar yaptığı bilinmektedir.

Türkiyede il sağlık müdürlüklerinin kamu ve özel hastanelere yaptıkları denetimlerde titizlikle bu konular incelenmekte ve kaliteli sağlık hizmetinin sürekliliğinin sağlanması için ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi şartları da kriterler içerisinde yer almakta ve ciddi olarak irdelenmektedir.Bunun yanında bir amerikan modeli olan hastane akreditasyonu ( JCI ) dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık kuruluşlarında önemli bir klavuz olarak takip edilen bir durumdadır.Bunun yanında ISO 15189 tıbbi tahlil laboratuarlarının akreditasyonuna yönelik çalışmalarda da artış olduğunu gözlemlemek mümkündür.

Bütün bunlarda sağlık kuruluşları için ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 standartı çok uygun bir zemin sunmaktadır. Bu standart şartlarını etkin olarak uygulamak sağlık kuruluşlarına ciddi iyileştirmeler yapma fırsatı vermekte yasal denetimlerde kolay ilerleme sağlamakta üst düzey çalışmalar için uygun şartların temelinin atılmasına fırsat vermekte , hasta haklarının en iyi şartlara gelmesini mümkün kılmakta ve kuruluşa büyük katma değerler sağlamaktadır.

SAĞLIK

Küresel düzeyde sağlık eşitsizliklerinin ekonomik, siyasal ve sosyal olmak üzere

birçok nedene sahip olduğu bilinmektedir.Ancak insanların kolay erişilebilir, ekonomik ve
kaliteli sağlık hizmeti alma haklarını göz ardı etmek mümkün değildir. Bütün dünyada sağlık
hizmetinin erişilebilir, ekonomik ve kaliteli olması konusunda bir duyarlılığa ihtiyaç
Dünyada sağlık hizmetleri konusundaki hassasiyet hergeçen gün artmakta,
birçok ülke sağlık alanında ciddi çalışmalar yürütmektedir.Bu çalışmada sağlık hizmetlerinde kalite konusu ele alınmıştır.

Bunlar; kalite standartlarının tanımlanması, bu standartlara uygun kaliteli hizmetin sunulması ve heryerde en yüksek kalitede sağlık hizmetinin sunulduğunun izlenmesi biçiminde belirlenmiştir.

Sağlığa yönelik hizmetlerin bütün dünyada ağırlıkla kamu tarafından sunulan hizmetler
olması nedeniyle devlet bu konuda etkileyici bir rol yürütmektedir. İkinci olarak,
müşterilerin ve diğer paydaşların sağlıkta kalite konusunda talepleri söz konusu
olmaktadır. Son olarak da hastane yönetimlerinin inisiyatifleri neticesinde artan
bir ilgi gündeme gelmiştir. Kamunun sistemde ağırlıklı olarak hizmet sunucusu
biçiminde yer alması, kalite çalışmalarına ilgisini arttırmıştır. Başlangıçta birçok
hükümet maliyetleri üstlenirken bugün organizasyon, yönetim ve kalite ile
ilgilenmekte ve birçok ülkede kalite iyileştirme konularında görev üstlenir hale gelmektedir.

Sağlık hizmetleri de önemli kamu hizmet alanları arasında bulunmaktadır. İdari otorite tarafından benimsenen yeniden yapılandırma çalışmalarında ihtiyaçlara uygunluk yönetişim vatandaş odaklılık, stratejik yönetime geçiş performansa dayalı
değerlendirme, denetimde etkililik, etik kurallara ve insana güven esaslı bir
anlayışın benimsenmesi sağlık hizmetleri açısından da büyük önem arzetmektedir. Sağlık hizmetlerinin toplumun her kesimi için önemi dikkate alındığında reform
çalışmalarının bu alanda öncelikle uygulanması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır.

Neden ISO 9001:2000?
Günümüzdeki dünya düzeni, sağlık sektörü dahil tüm sektörleri kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Artık sağlık kuruluşlarının daha fazla hasta odaklı olmaları ve verimli yönetilmeleri en kaçınılmaz gerçektir.

Bir sağlık kuruluşunu başarılı ve verimli bir şekilde çalıştırmak için:
• Sistematik yönetmek (kurallar ile yönetmek),
• Şeffaf olmak (kuralları herkes ile paylaşmak) ve
• Kontrol etmek (kurallara uyulduğunu denetlemek) gerekir.

Başarı; hastalar, hasta yakınları çalışanlar ve toplumun ihtiyaçları dikkate alınarak sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. ISO9000:2000 standardı bütün dünyanın kabul ettiği benimsediği bir Yönetim Sistemi standartı demek doğru olacaktır.
ISO 9001:2008 standardı Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ve bütün dünyada kalite yönetim sistemi modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası standarttır ve rekabet gücünü artırmak için 8 Kalite Yönetim Prensibine dayanır. -müşteri odaklılık, liderlik, kişilerin katılımı, proses yaklaşımı, yönetimde sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, karar vermede gerçekçi yaklaşım, karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkiler-
“Joint Commission International Accreditation” hedefi olan sağlık kuruluşu için kaçınılmaz bir altyapı oluşturur.

Neden ISO 9001:2000?
• “Akreditasyon” için bir ön şarttır ve akreditasyonun temelini oluşturur.
• Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
• Hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin daha iyi algılanmasını sağlar.
• Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin artmasını sağlar.
• Hasta ve hasta yakınlarında güven duygusunu arttırır.
• Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
• Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
• Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlar.
• Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü sağlar.
• Kuruluşun iç iletişimi arttırır.
• Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.

Başvuru Formu