Kalite Çemberi

Çalışma alanlarında sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek gayesiyle her düzeyden çalışanlar tarafından gönüllülük esasına göre oluşturulan ve düzenli aralıklarla bir araya gelen gruplar “kalite çemberi” olarak adlandırılır. Kalite çemberleri çalışma konularını kendileri belirleyebilir ya da konu başkanlıklarının ilan edileceği konularda çalışırlar.
Kalite çemberlerinin amaçları nelerdir ?

• Tüm kuruluşlarda toplam kalite anlayışının yaygınlaştırılmasına ve çalışanların işlerini sorun önleme anlayışı ile yürütmelerine katkı sağlamak.
• Her düzeyden çalışanların sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılımını ve kişilerin yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlayarak kurum gelişiminin hızlanmasına katkı sağlamak.
• Ekip çalışmasının teşvik edilmesini sağlamak.
• Çalışanların motivasyonunu artırmak ve sorunlara daha duyarlı hale gelmesine katkı sağlamak.
• Çalışanlarda sorun çözme yeteneğinin gelişimine katkı sağlamak.
• Kurum içi iletişimin artmasını sağlamak.
Kalite çemberleri kaç kişiden oluşur ?

Seçilen sorunun boyutuna göre çözüme katkıda bulunabilecek deneyim ve yeterlilikte en az üç, en fazla on iki çalışandan oluşması gerekir.
Faaliyetler gönüllü olduğundan çember çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen hiç kimsenin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilmelidir.Aynı ya da benzer işleri yapan çalışanlar
arasından çember çalışmalarına katılmak isteyenlerin sayısı on ikiyi aşarsa birden fazla kalite çemberi oluşturulması sağlanabilir.
Kalite Çemberleri,
• Çember Lideri,
• Üyeler ve
• Gerektiğinde çalışmalara katılan Kalite Rehberinden oluşurlar.
Çember Lideri Kimdir ?

Çemberin doğal bir üyesidir. Lider üyeler tarafından seçimle belirlenir. Kalite çemberi
sistemini uygulayan kuruluşlarda yaşanan tecrübeler, başlangıçta ilk amir lider olduğunda başarı şansının daha yüksek olduğunu görülmektedir.
Kalite Rehberi Kimdir ?

Gerektiğinde çember faaliyetlerinin yürütülmesinde yönlendirici, destekleyici ve yol gösterici rol üstlenen personellerdir.
Üyelerin görevleri nelerdir ?

• İş alanlarıyla ilgili iyileştirme olanaklarını belirlemek.
• Belirlenen iyileştirme olanaklarına ilişkin verileri toplamak.
• Verileri problem çözme teknikleri aracılığıyla analiz etmek.
• Çözüm önerileri hazırlamak, iyileştirme faaliyetlerini planlamak; birim yönetimine/süreç iyileştirme ekibine çember faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgi vermek.
• Yapılan çalışmaları ve sağlanan gelişmeleri birim yönetimine/süreç iyileştirme ekibine raporlamak. Gerektiğinde çalışma sonuçlarını sözlü ve görsel olarak üst yönetime sunmak.
• Onaylanan çözüm önerilerinin planlanmasında, uygulanmasında, izlenmesinde, standardizasyonunda görev alabilir olmak.
Çember çalışmaları nasıl yürütülür ?

Kalite çemberleri kendilerine bir isim seçerek faaliyetlerine başlamalıdır. Çalışmalar
haftada bir veya gereken durumlarda daha sık toplanmak sureti ile yürütülebilir. Çember
toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararlar toplantı tutanakları ile kayıt altına alınır ve birim yönetimi/süreç iyileştirme ekibine sunulması sağlanır.

Kalite çemberleri hangi alanlarda faaliyet gösterebilir ?

Kalite çemberleri kuruluşun teknik ve idari birimlerinde aşağıda belirtilen
alanlarda faaliyet gösterebilir:
 Maliyeti azaltıcı ve/veya geliri artırıcı yöntemler geliştirme.
 Kalite iyileştirme.
 İç/dış müşteri memnuniyetinin artırılması.
 Hurda ve yeniden işleme oranını azaltma ve/veya önleme.
 Verimliliğin artırılması.
 İşçi sağlığı ve iş güvenliği.
 Operasyon ve iş kolaylaştırma.
 Tedarikçilerle ilişkilerin geliştirilmesi.
 Bilgi akışını hızlandırma.
 Enerji tasarrufu sağlama.
 Çalışma ortamının iyileştirilmesi,

Kalite çemberi faaliyet alanları dışında kalan konular nelerdir?

Kalite çemberi faaliyetleri dışında kalan alanlar aşağıda belirtilmiştir :
 Yönetim politikaları.
 Ücret, terfi ve disiplin yönetmelikleri.
 Yeni ürün tasarımı.
 Kişisel konular

Başvuru Formu